मुख्य पान  |  संपर्क साधा  |  लॉगिन

 
संपर्क
पदनाम नाव दूरध्वनी क्रमांक मोबाइल नंबर ई-मेल
DesignationNamePHNNoMobileNoEmail
प्रकल्प संचालक आत्मा श्री अनिल काशिनाथराव हदगावकर 02482-230513 9421316093 atma.jalna@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -१ श्री अनिल काशिनाथराव हदगावकर 02482-230513 9421316093 atma.jalna@gmail.com
उपप्रकल्प संचालक आत्मा -२ श्री अनिल काशिनाथराव हदगावकर 02482-230513 9421316093 atma.jalna@gmail.com
संगणक अज्ञावली रूपरेशक श्री.पी.बी.झिने 02482230513 8237702625 atma.jalna@gmail.com
लेखा-नि-लिपिक श्री.एम.बी.खंडागळे 02482-230513 9421954405 atma.jalna@gmail.com